O šoli

+ Mediacija

+ Vozni red

+ Šolski koledar

+ Govorilne ure

+ Šola v naravi

+ Telefonske številke

+ Katalog javnega značaja

+ Razpored učilnic

 

 

 

 

VREMENSKA NAPOVED

 

 


 

Katalog informacij javnega značaja

 

Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:

OŠ ŠALEK VELENJE
telefon: 03 898 13 00 fax: 03 898 13 10

Odgovorna uradna oseba:

IRENA POLJANŠEK – SIVKA, prof.
tel.: 03 898 13 22
irena.poljansek-sivka@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga:

1. 9. 2006

Datum zadnje spremembe:

25. 9. 2009

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http:/www.os-salek.si

 

 

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

osnovnošolsko izobraževanje

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Osnovna šola Šalek, Šalek 87, 3320 Velenje

Organigram zavoda

Organigram zavoda

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Lučka Hočevar, poslovna sekretarka, tel.: 03 898 13 00

vsak delovni dan od 7.00 – 15.00 ure.

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o dodeljevanju regresirane prehrane
 • Pravilnik o prilagajanju učnih obveznosti – status športnika in kulturnika
 • Pravila zavoda
 • Pravilnik o izobraževanju delavcev OŠ Šalek
 • Pravilnik o uporabi mastnih pečatov

Državni predpisi

 • Zakon o zavodih
 • ZOFVI
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu

Predpisi EU

 • Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 • V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2. f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 • Letni delovni načrt (LDN) 2010/11
 • Učbeniški sklad
 • Vzgojni načrt

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 • Jih ni.

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi)

Šolska publikacija

Zapisniki sestankov zakonsko predpisanih organov zavoda

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 

 

 

_______________________________________________________________________